Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Strafrecht

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie? Bent u opgeroepen als getuige in een strafzaak of bent u zelf het slachtoffer van criminaliteit?

In het straf zaak zijn er vaak meerdere partijen; niet alleen de verdachte, maar ook een slachtoffer en getuige(n).


U bent verdachte

Wat staat u te wachten als u wordt aangehouden als verdachte?

Aanhouding en ophouden voor verhoor
Wanneer u wordt aangehouden en op het politiebureau wordt vastgehouden als verdachte heeft heeft u recht op bijstand van een advocaat. U mag zelf een voorkeur voor een advocaat doorgeven, of u krijgt een advocaat toegewezen welke op die dag dienst heeft. U heeft al recht op een advocaat voordat u wordt verhoord door de politie. U kunt afstand doen van dit recht maar wij adviseren u ten allen tijde aan te geven dat u eerst met een advocaat wilt spreken. Tijdens het verhoor heeft u het zwijgrecht. Dit betekent dat u geen antwoord hoeft te geven op vragen die de politie aan u stelt en niets wenst te verklaren. Wij adviseren u om zich op uw zwijgrecht te beroepen, in ieder geval totdat u met een advocaat heeft gesproken die u erop wijst wat de verschillende mogelijkheden en consequenties voor u zijn. Als de politie u heeft aangehouden aangehouden als verdachte mag u maximaal 6 uur worden vastgehouden voor verhoor waarbij de tijd tussen 24.00 uur en 09.00 uur niet meetelt. Na afloop van deze termijn dient er een keuze te worden gemaakt over het vervolg van uw zaak.

Inverzekeringstelling
Als de politie na overleg met de officier van justitie besluit om u na afloop van de verhoortermijn niet vrij te laten dan wordt u in verzekering gesteld door de (hulp)Officier van Justitie. De politie heeft dan meer tijd nodig om onderzoek te doen in uw zaak. Na de inverzekeringstelling krijgt u altijd bezoek van een advocaat. Ook hier geldt dat wij u adviseren niet  met de politie te praten en u op uw zwijgrecht te beroepen totdat u met een advocaat heeft gesproken. Met het bevel inverzekeringstelling kan de politie u in totaal nog drie maal 24 uur op het bureau vasthouden. De advocaat zal controleren of aan de voorwaarden voor inverzekeringstelling is voldaan.

vrijlaten, toetsing door rechter-commissaris, verlenging inverzekeringstelling, voorgeleiding aan rechter-commissaris
In eerste instantie duurt uw inverzekeringstelling 3 dagen. Gedurende die 3 dagen overlegt de politie dagelijks met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren in uw zaak en of het nog nodig is u langer vast te houden. De wet schrijft voor dat na de inverzekeringstelling van 3 dagen er een toets van de zaak plaats dient te vinden door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris toets dan of de aanhouding en de inverzekeringstelling volgens de regels van de wet zijn verlopen. Het kan zijn dat na die toets de inverzekeringstelling wordt verlengd met nogmaals 3 dagen. Zo’n verlenging kan maar 1-maal plaatsvinden. Als de officier van justitie van mening is dat u na de inverzekeringstelling niet op vrije voeten gesteld moet worden zal hij uw zaak aanbrengen bij de rechter-commissaris (voorgeleiding) en verzoeken om u 14 dagen langer in bewaring te mogen houden. U zal bij de rechter-commissaris altijd worden bijgestaan door uw advocaat, zowel bij de toets als bij de voorgeleiding.

Voorarrest
Als u wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris dan staat de advocaat u bij. Uw advocaat krijgt dan ook het dossier dat opgemaakt is over uw zaak. De rechter-commissaris is een rechter en is lid van de rechtbank. Hij houdt toezicht op het onderzoek dat gestart is naar aanleiding van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. De rechter-commissaris neemt een beslissing over de vordering inbewaringstelling. Hij bekijkt daarbij of er ernstige bezwaren (een stevige mate van verdenking) tegen u zijn en of er nog gronden zijn om u langer vast te houden. Ook zal de rechter-commissaris altijd kijken naar uw persoonlijke omstandigheden. Als de rechter-commissaris van mening is dat u inderdaad langer vast gehouden moet worden dan geeft hij een bevel tot inbewaringstelling af. U kunt dan maximaal 14 dagen vastgehouden worden. Als de officier ook na deze extra 14 dagen nog van mening is dat u nog langer in de cel moet blijven dan vordert hij bij de raadkamer uw gevangenhouding. Als de raadkamer de mening van de officier van justitie deelt dan wijst hij de vordering toe en kunt u voor ten hoogste 90 dagen vastgehouden worden. Binnen die 90 dagen moet uw zaak op zitting gebracht worden.

U moet terrecht staan
Als de Officier van Justitie Uw zaak wil voorleggen aan de rechter, dan krijgt U een dagvaarding waarin U wordt uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. Wanneer het onderzoek binnen de 90 dagen van het voorarrest nog niet is afgerond zal er in elk geval een zitting van de rechtbank plaatsvinden, een zogenaamde pro-forma zitting. Tijdens de zitting bekijkt de rechter welke onderzoekshandelingen nog nodig zijn. Ook zal hij beslissen of Uw voorlopige hechtenis moet voortduren. Wanneer U tijdens Uw voorlopige hechtenis of daarvoor bent vrijgelaten dan krijgt U de dagvaarding bij U thuis uitgereikt door een deurwaarder. Indien U op vrije voeten bent, dan is de officier van justitie uiteraard niet gebonden aan de termijn van 90 dagen, maar dan kan U lange tijd na Uw vrijlating zelfs nog gedagvaard worden. Mocht het dossier volgens de officier van justitie geen aanleiding geven om Uw zaak voor te brengen, dan zal hij Uw zaak seponeren. Dat betekent dat hij U niet verder wil vervolgen. Uw zaak wordt dan niet aan de rechter voorgelegd.

De dagvaarding
In de dagvaarding staat welk strafbaar feit de Officier van Justitie u verwijt. In de dagvaarding staat ook waar en wanneer de behandeling van uw zaak ter terechtzitting plaats zal vinden. In strafzaken bent u als meerderjarige niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. U mag ook uw eigen verdediging voeren. Echter heeft u vaak recht op gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo) en zal de bijstand van een advocaat altijd nuttig zijn. Als uw zaak ter zitting wordt behandeld is het dan ook verstandiger om een advocaat in de arm te nemen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijs ik u naar www.rvr.org.

Verstek
U bent niet verplicht om op de dagvaarding te reageren of ter zitting te verschijnen. Doet u helemaal niets dan kan de Officier van Justitie de rechter verzoeken uw zaak ‘bij verstek’ (in uw afwezigheid) te behandelen. Als u een advocaat heeft ingeschakeld en zelf niet naar de zitting wilt gaan dan kan de advocaat namens u het woord voeren. In uitzonderlijke gevallen verleent de rechter u geen verstek, omdat hij vindt dat u aanwezig moet zijn. Dit is altijd het geval bij minderjarigen. In dat geval wordt de zaak uitgesteld en wordt u nogmaals opgeroepen. Verschijnt u ook na een specifieke oproeping hiervoor niet op de zitting en is de rechter van mening dat u absoluut op de zitting aanwezig moet zijn, dan kan hij u laten halen door de politie. In het algemeen doet u er verstandig aan om zelf naar de zitting te gaan, vergezeld van een advocaat.

Behandeling van de zaak ter terechtzitting
Bij de politierechter is in de zaal één rechter, een griffier en de Officier van Justitie aanwezig. Wordt uw zaak behandeld door de meervoudige kamer, dan zijn er, naast de griffier en de officier van justitie, drie rechters aanwezig. De rechter in het midden is de voorzitter. Of uw zaak wordt behandeld bij de politierechter of bij de meervoudige kamer kunt u lezen op de dagvaarding. Bij de politierechter komen over het algemeen alleen de eenvoudige zaken terecht met strafbare feiten waarbij niet meer dan een jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. De meer complexe zaken en zaken waarin ernstige strafbare feiten ten laste zijn gelegd komen voor bij de meervoudige kamer. Als de zitting is begonnen zal de rechter allereerst naar uw naam vragen. Daarna zal hij u vertellen dat U goed op moet letten en dat u niet verplicht bent om vragen te beantwoorden (zwijgrecht). Het verdere verloop van de zitting staat hieronder in chronologische volgorde weergegeven.

– Het strafdossier
De rechter vertelt welke schriftelijke stukken er in uw dossier zitten, zoals het proces-verbaal van de politie en geeft hiervan een samenvatting. Als u wilt dat er tijdens de zitting nog iets uit de stukken wordt voorgelezen, dan kunt u dat aan de rechter vragen.

– De ondervraging van de verdachte
De rechter zal u ter zitting ook ondervragen. U hoeft geen belofte of eed af te leggen. Bovendien bent u niet verplicht op alle vragen te antwoorden (zwijgrecht). Nadat de strafbare feiten en uw betrokkenheid daarbij besproken zijn zullen uw persoonlijke omstandigheden behandeld worden. Zo komt bijvoorbeeld aan de orde of u getrouwd bent, werk heeft, verdovende middelen gebruikt, schade vergoed heeft aan het slachtoffer en of u verder in aanraking bent geweest met Justitie.

– De eis van de officier van justitie
Als de rechter voldoende weet over u en uw zaak geeft hij het woord aan de Officier van Justitie. Deze zal zeggen wat hij van de zaak vindt (requisitoir). De Officier van Justitie zal de strafbare feiten bespreken en aan de hand van de bewijsmiddelen in het dossier aangeven of hij van mening is dat u het strafbare feit hebt gepleegd. Ten slotte zegt hij welke beslissing volgens hem zou moeten worden genomen, de eis. De eis is een voorstel van de Officier van Justitie, de rechter kan anders beslissen. Zo’n eis kan inhouden: een geldboete, een werkstraf (dienstverlening), een gevangenisstraf of een tbs-maatregel, dit alles voorwaardelijk of onvoorwaardelijk.

– Het pleidooi van de advocaat van verdachte
Nadat de Officier van Justitie zijn eis heeft voorgedragen, krijgt Uw advocaat het woord. Uw advocaat kan dan alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor Uw verdediging van belang is (het pleidooi). De Officier van Justitie mag daar weer op reageren (repliek). Vervolgens krijgt U of Uw advocaat nogmaals het woord (dupliek). Ten slotte hebt u, als verdachte, het laatste woord. U kunt dan alles zeggen wat u nog op uw hart heeft.

– De uitspraak van de rechter
De politierechter doen meestal onmiddellijk na de zitting uitspraak. De meervoudige kamer van de rechtbank doet in het algemeen niet direct uitspraak. De voorzitter van de rechtbank vertelt u aan het einde van de zitting wanneer de uitspraak zal zijn. Dat moet in ieder geval binnen 14 dagen na de zitting. U bent niet verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn. U kunt u ook bij de griffie van de rechtbank informeren hoe het is afgelopen.

Hoger beroep
Als U het niet eens bent met de straf die u door de rechtbank opgelegd hebt gekregen dan kunt u tegen deze uitspraak hoger beroep instellen. U moet daar echter wel snel bij zijn omdat dit binnen 14 dagen moet gebeuren bij de griffie van de rechtbank die uitspraak heeft gedaan. Ook als u wel tevreden bent met de uitspraak hoeft dit niet te betekenen dat alles voorbij is. De officier van justitie kan namelijk ook nog besluiten om hoger beroep in te stellen. Hij of zij moet u daar wel altijd van op de hoogte stellen, omdat u anders ten onrechte zou kunnen denken dat het vonnis van de rechtbank onherroepelijk is geworden. Neem tijdig (binnen 14 dagen) contact op met een advocaat om uw mogelijkheden en de termijnen te bespreken.

U bent slachtoffer

Als slachtoffer van criminaliteit kunt u veel schade oplopen. Naast medische, psychische en praktische ondersteuning kan er behoefte bestaan aan juridische hulp. Bijvoorbeeld als u overweegt om aangifte te doen, maar de gevolgen hiervan vooruU nog niet helemaal duidelijk zijn. Ook wanneer u uw schade vergoed wil krijgen van de dader kan het handig zijn om juridisch advies in te winnen.

U bent getuige

Als u getuige bent geweest van een strafbaar feit kan de politie aan u vragen om een getuigenverklaring af te leggen. De rechter-commissaris kan U tijdens het gerechtelijk vooronderzoek oproepen om vragen te beantwoorden. U kunt bovendien door de officier van justitie ter zitting worden opgeroepen. U kunt dus op drie verschillende plaatsen gehoord worden.
U zult niet dagelijks getuige zijn van een strafbaar feit en waarschijnlijk weet u dan ook niet wat u precies van de verhoren kunt verwachten om deze reden kan het prettig zijn een advocaat in de hand te nemen. Ook om er zeker van te zijn dat alles op de juiste wijze verloopt en dat u geen dingen verklaart waarmee u zelf in de problemen komt. Als de politie u uitnodigt als getuige een verklaring af te leggen bent u daar niet toe verplicht. U bent pas verplicht als getuige te verschijnen als de rechter u daartoe oproept.

U zoekt een advocaat

Bent U in aanraking gekomen met politie en justitie? De beste tip die wij u mee kunnen geven is om een advocaat in de arm te nemen en u tot die tijd op uw zwijgrecht te beroepen. De advocaten op ons kantoor hebben al vele jaren ervaring op het gebied van het strafrecht en kennen ondertussen wel de slagen van de zweep. Zij kunnen u adviseren.

Back to Top

© RG Creative